Jamhuri ya Muungano ya Tanzania

Contributions by Hon. Mboni Mohamed Mhita (2 total)

Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Maji na Umwagiliaji kwa Mwaka wa Fedha 2016/2017
MHE. MBONI M. MHITA: Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru sana kwa kupata fursa ya kuweza kuchangia katika suala zima la maji. Awali ya yote, naomba nitumie fursa hii kuwashukuru sana wananchi wa Jimbo la Handeni Vijijini kwa kunichagua kwa kura nyingi na za kishindo. (Makofi)
Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema hayo, naomba nijikite moja kwa moja kwenye adha ya maji katika Jimbo Handeni Vijijini. Maji ni tatizo sugu katika Jimbo la Handeni Vijijini.
Mheshimiwa Mwenyekiti, nikiwa ni mtoto wa kike, nateseka sana kushuhudia akinamama wakitembea umbali mrefu kuhangaika kwenda kuyafuata maji. Naamini kwamba, moja ya sababu kuu ya akinamama kujitokeza sana kwenye uchaguzi huu kunipigia kura ni matumaini makubwa kwamba mtoto wa kike basi nitakuwa mstari wa mbele kwenye kuhangaika kuhakikisha kwamba adha ya maji inaisha ama kupungua katika Jimbo la Handeni Vijijini. (Makofi)
Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nijikite moja kwa moja katika mradi wa HTM (Handeni Trunk Main). Mradi wa HTM ndiyo mradi ama ndiyo chanzo kikuu cha maji katika Jimbo la Handeni Vijijini. Nina hakika mradi huu ukitiliwa nguvu zaidi shida ya maji kwa wananchi wa Handeni Vijijini itakwisha. (Makofi)
Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi huu ulitengenezwa mwaka 1974 ukiwa na tegemeo la kuwa na life span ya miaka 20. Hivyo basi, tangu mwaka 1994 miundombinu ya mradi huu ni chakavu na hakika wananchi wa Handeni Vijijini wanateseka sana. (Makofi)
Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi huu ulianzishwa ukiwa na lengo la kuweza kuhudumia vijiji 60 na sasa hivi Jimbo la Handeni Vijijini lina vijiji 122. Hivyo basi, ni dhahiri kwamba kuna ongezeko kubwa sana la wananchi. Mahitaji ya kuweza kufufua huu mradi ni USD milioni 84.4. Nimeona hapa kwamba Wizara inategemea Euro milioni 60 kutoka BAM International ya nchini Uholanzi.
Mheshimiwa Mwenyekiti, Serikali imetenga shilingi bilioni mbili kwa ajili ya mradi huu kwa mwaka 2016/2017. Hivyo basi, namwomba sana Mheshimiwa Waziri, nguvu ya ziada iongezwe ili hizi Euro milioni 60 ambazo zinategemewa kutoka BAM International ziweze kupatikana; kwa sababu hakika mradi huu ukiweza kufanyiwa kazi, basi hakika Jimbo la Handeni Vijijini na Handeni nzima kwa ujumla adha ya maji itakwisha kabisa. (Makofi)
Mheshimiwa Mwenyekiti, pia Jimbo la Handeni Vijijini tulibahatika kupata mabwawa matatu chini ya mradi wa World Bank.
Mheshimiwa Mwenyekiti, bwawa la kwanza lipo Manga, lingine Mkata na la tatu liko Kwandugwa; mabwawa ambayo tulitarajia ndani ya miezi sita yaweze kuwa yamemalizika, lakini mpaka nasimama hapa, huu ni mwezi wa 30 na bado yale mabwawa hayajamalizika.
Mheshimiwa Mwenyekiti, basi tumwomba sana Mheshimiwa Waziri wa Maji, fedha ziweze kuelekezwa kwenye miradi hiyo ili wananchi wa Manga, Mkata na Kwandugwa waweze kuondokewa na shida na adha hii ya maji. (Makofi)
Mheshimiwa Mwenyekiti, niishie na ahadi kwa wananchi wa Handeni ambayo ilitolewa na Rais wa Awamu ya Nne ya mradi wa Wami Chalinze, mradi ambao kwa namna moja ama nyingine ungepunguza adha ya maji kwa wananchi wa Jimbo la Handeni Vijijini, tukiwa tuna maana kwamba mradi huu wa Wami, Chalinze ambao uko kwenye Jimbo la jirani, kaka yangu Ridhiwani Kikwete ametoka kulizungumzia sasa hivi, angeweza kutuvutia maji mpaka Manga na maji yakifika Manga, basi hakika yamefika Mkata. (Makofi)
Mheshimiwa Mwenyekiti, basi naomba pia Mheshimiwa Waziri aweze kutukumbushia kwa sababu Handeni Vijijini bado tunaingoja ahadi hii; tunangoja utekelezaji wa hii ahadi.
Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema hayo, naunga mkono hoja. Ahsante sana.
Makadirio ya Mapato na Matumizi kwa mwaka wa Fedha 2018/2019 - Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa na Ofisi ya Rais, Utumishi na Utawala Bora
MHE. MBONI M. MHITA: Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru. Naomba kutumia fursa hii kwanza kuwapongeza sana Waheshimiwa Mawaziri pamoja na Naibu Mawaziri kwa kazi nzuri ambayo wameendelea kuifanya.

Mheshimiwa Mwenyekiti, pia naomba nitumie fursa hii kumshukuru sana kaka yangu Mheshimiwa Jafo kwa kiasi cha shilingi milioni 400 ambacho wametuletea Handeni Vijijini kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya kwenye Kata ya Kabuku. Pia ninashukuru sana maana nimeona tumetengewa bilioni moja na milioni mia tano kwa ajili ya ujenzi wa hospitali ya Mkata katika Jimbo la Handeni Vijijini.

Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri tuna changamoro kubwa sana, naomba nikupe taarifa kwamba Wilaya ya Handeni kwa sasa ina Halmashauri mbili, Halmashauri ya Mji na Halmashauri ya Handeni Vijijini, kwa maelekezo ambayo tulikuwa tumepata ni kwamba Halmashauri ya Handeni Vijijini iondoke kwenda kuanza Ofisi mpya na zile Ofisi ambazo tulikuwa tukichangia na wenzetu wa Halmashauri ya Mji tuwaachie wenzetu wa Halmashauri ya Mji.

Mheshimiwa Mwenyekiti, kikubwa zaidi ni kwamba tulikuwa tunategemea pesa kutoka kwenye Serikali ili Handeni Vijijini tuweze kuhama na kuanzisha ofisi mpya. Kwa mshangao mkubwa zimeingia fedha kiasi cha bilioni 3.3 kwa maelekezo kwamba zile fedha ziende kwenye Halmashauri ya Mji ambao wao tayari wana ofisi.

Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba na hili nilishaongea na kaka yangu Mheshimiwa Jafo na nikamweleza mshangao mkubwa ambao nimeupata, kwa sababu nilitegemea hizi fedha zioweze kuja kwenye Halmashauri ya Handeni Vijijini ili ambao hatuna ofisi tuweze kuhama, lakini kwa mshangao mkubwa ni kwamba hizi fedha sasa zimekwenda kwenye Halmashauri ya Mji. (Makofi)

Mheshimiwa Mwenyekiti, kikubwa zaidi ni kwamba hizi fedha za miradi ambazo zimekuwa zikija katika maeneo yetu ni fedha nyingi ambazo kwa namna moja ama nyingine zinahitaji uangalizi wa hali ya juu na ndiyo hapa sasa nitaingia upande wa baba yangu, Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora na nitajikita zaidi kwa Prevention and Combating of Corruption Bureau (TAKUKURU).

Mheshimiwa Mwenyekiti, ni ukweli usiofichika kwamba rushwa inachangia umaskini kwa kasi ya juu sana. Ni dhahiri kwamba unapodhibiti upotevu wa fedha kwenye maeneo mbalimbali basi ni hakika kwamba unapunguza umaskini. Nayasema haya kwa sababu mimi ni mwanamke na nimeona ni jinsi gani ambavyo wanawake na akinamama wa Jimbo la Handeni Vijijini wamekuwa wakitembea umbali mrefu, wakihangaika kwenda kutafuta maji na siyo kosa lao na wala siyo kosa la Serikali.

Mheshimiwa Mwenyekiti, Serikali imetuletea pesa kwa ajili ya miradi ya maji, lakini nasikitika kusema kwamba miradi yote ya maji ambayo ililetewa fedha katika Jimbo la Handeni Vijijini hakuna hata mradi mmoja ambao tumeona matokeo yake, kwa nini? Kwa sababu kumekuwa na ubadhirifu mkubwa sana wa fedha na kuna harufu ya rushwa katika miradi yote. Kuna mradi mmoja wa mabwawa ambao uliingiziwa bilioni nne na zile fedha mpaka leo zimeingia kwenye huo mradi, lakini mradi ule mpaka leo hakuna ambacho tumekiona. (Makofi)

Mheshimiwa Mwenyekiti, pia kulikuwa na mradi wa visima ambao mpaka leo wananchi wa Jimbo la Handeni Vijijini hakuna ambacho wamenufaika.

Mheshimiwa Mwenyekiti, nini sasa kifanyike? Naomba Serikali iweze kwa namna moja ama nyingine kuwawezesha wenzetu wa PCCB ama TAKUKURU kwa namna zifuatazo:-

Kuna maeneo mengine ambayo tumejionea kabisa kwamba Ofisi za TAKUKURU haziko katika kiwango ambacho kinatakiwa ama zile basic needs za ofisi, pia wawezeshwe kwa vitendea kazi kama magari. Nasema haya kwa sababu wangekuwa na vitendea kazi ambavyo viko imara hakika wanaweza kufanya kazi zao kwa umahiri na kufika kwenye maeneo hayo na kuepusha upotevu mkubwa sana wa fedha ambazo kuna baadhi ya Watumishi wamekuwa siyo waaminifu sana, wamekuwa wakitumia zile fedha kwa manufaa yao wenyewe na matokeo yake wananchi wetu wameendelea kuteseka.

Mheshimiwa Mwenyekiti, ndugu yangu, naomba nitoe reference kwa wenzetu wa Luxemburg, wenzetu wa Sweden ambao wao wana National Anti-Corruption Unit, wenzetu wa Finland ndiyo Mashirika makubwa ama taasisi kubwa za uzuiaji wa rushwa duniani zinazoongoza. Kigezo kikubwa ambacho kimefanya hizi taasisi katikan hizi za Sweden na Finland kuongoza ni kwa sababu ya transparency na access to information ama uwazi na upatikanaji wa taarifa.

Mheshimiwa Mwenyekiti, naiomba sana Serikali ofisi zetu ziwe na ushirikiano na wenzetu hawa wa TAKUKURU ili taarifa ziweze kupatikana, kwa sababu kama tunavyoona hawa ni prevention and combating, lakini tumezoea kuona kwamba wao wanafanya combating zaidi siyo prevention. Kwa hiyo, naamini kwamba wakiwa na access ya kupata taarifa basi wataweza kuepusha matumizi mabaya ya fedha.

Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niokoe muda wako, naomba nihitimishe kwa kusema tu:-

Moja; naomba sana Serikali itusaidie kuweza kuona nini ambacho kimetokea katika Wilaya ya Handeni hasa kwenye hizi bilioni tatu na milioni mia tatu. Mbili; Uwezeshwaji wa wenzetu wa TAKUKURU. Tatu; Waweze kupata ushirikiano hasa kwenye access to information na transparency ambayo ni uwazi.

Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kutumia fursa hii kukushukuru sana kwa kunipa fursa ya kuongea.

Mheshimiwa Mwenyekiti, ahsante sana.